Databescherming

Verklaring gegevensbescherming
Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.

1.) Toegang tot gegevens en hosting
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgevraagd, slaat de webserver slechts automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), eerste zin, van de EU-GBPR dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren door ons aanbod, dat in het kader van een belangenafweging overheerst, correct weer te geven. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.
Hostingdiensten voor derden
Als onderdeel van de verwerking namens ons, een derde partij provider biedt ons hosting en website presentatie diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen door een correcte presentatie van ons aanbod, dat overheerst in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die verzameld worden in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder beschreven, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het hier beschreven kader.
Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.


2.) De verzameling en het gebruik van gegevens voor de verwerking van contracten en bij de opening van een klantenrekening
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, aangezien we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de contractverwerking, of voor de verwerking van uw contact of het openen van de klantrekening, en u de bestelling en/of de opening van de rekening niet kunt invullen of de contactpersoon niet kunt sturen zonder hun gegevens. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b EU-GDPR voor contractverwerking en verwerking van uw aanvragen. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke opslagtermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het wissen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan ofwel plaatsvinden via een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount.


3.) Gegevensoverdracht
Voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b EU-GDPR geven wij uw gegevens door aan de bij de levering ingeschakelde rederij, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betaaldienstverlener die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betaaldienstverleners of aan de geselecteerde betaaldienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
De overdracht van gegevens aan verschepende dienstverleners
Indien u ons hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, geven wij uw e-mailadres en telefoonnummer door aan de geselecteerde verlener van verzenddiensten op basis van dit artikel 6 lid 1 zin 1 a EU-GDPR, zodat deze voor aflevering contact met u kan opnemen met het oog op aanmelding of coördinatie van de aflevering.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verlener van de verzenddienst op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij de door u voor dit doel ter beschikking gestelde gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DPD Deutschland GmbH
Wailandt-route 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland


4.) Cookies
Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoeksdoeleinden, gebruiken wij op diverse pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van de EU-GDPR. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag ziet u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser is anders in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=nl_NL
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=nl
Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
 

YouTube gebruiken in geavanceerde privacymodus
We gebruiken YouTube om video's te integreren. De video's werden ingebed in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zoals de meeste websites maakt YouTube echter ook gebruik van cookies om informatie over de bezoekers van haar website te verzamelen. YouTube gebruikt ze onder andere om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Dit leidt ook tot een verbinding met het Google DoubleClick netwerk. Het starten van de video kan leiden tot verdere gegevensverwerking. Daar hebben we geen invloed op.

Voor meer informatie over privacy op YouTube, zie hun privacybeleid op:
http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube


Deze website maakt gebruik van de retargetingtechnologie van releva GmbH, Feilnerstr. 10, 10969 Berlin (www.releva.nz). Hierdoor kunnen bezoekers van onze internetpagina's worden gericht met gepersonaliseerde, rente-gerelateerde reclame. De reclamemedia worden weergegeven op basis van een cookie-gebaseerde analyse van het vorige gebruik, maar er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. In het geval van retargeting technologie, wordt een cookie opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat om gepseudonimiseerde gegevens over uw interesses te verzamelen in het kader van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel en dus de reclame individueel aan te passen aan de opgeslagen informatie. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. U krijgt advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk overeenkomen met uw product- en informatie interesses. Indien de verzamelde informatie persoonlijk is, wordt deze verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons rechtmatig belang bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame en marktonderzoek.

De door de cookie in het pseudonieme gebruikersprofiel gegenereerde informatie wordt niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en wordt niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Om het gebruik van cookies op uw computer in het algemeen tegen te gaan, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies in de toekomst niet meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het instellen van cookies of het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel door gebruik te maken van de beschikbare opt-out functie onder de volgende link:

https://releva.nz/datenschutz

Meer informatie en de voorschriften voor de bescherming van gegevens met betrekking tot reclame en releva GmbH vindt u op https://releva.nz/datenschutz
 

5.) Contactmogelijkheden en uw rechten
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
in overeenstemming met Art. 15 EU-GDPR, het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens verwerkt door ons in de mate die daarin beschreven;
in overeenstemming met art. 16 EU-GDPR, het recht om onmiddellijk rectificatie te eisen van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens;
in overeenstemming met art. 17 EU-GDPR, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
een wettelijke verplichting na te komen;
om redenen van algemeen belang, of
rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
is vereist;
in overeenstemming met art. 18 EU-GDPR, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
u de juistheid van de gegevens ontkent;
de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
u overeenkomstig artikel 21 EU-GDPR bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking;
Overeenkomstig art. 20 EU-GDPR hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
uit hoofde van artikel 77 van het EU-BBPR, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens of intrekking van toestemming gegeven of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die overheersen binnen het kader van een belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel.


Privacybeleid opgesteld met de copywriter van Trusted Shops in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.