Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají čtrnáctidenní právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala poslední zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat (Felibaby GmbH, Oppenhoffallee 143, 52066 Cáchy, info@felibaby.com, tel.: +49 (0) 151 618 466 36) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ dodání než nejlevnější standardní dodání, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat společnosti Felibaby GmbH, c./o. Beta Service GmbH, c./o. Schoeller Industrielogistik, Jülicher Str. 51, 52382 Niederzier, Německo, a to neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. Ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte a odešlete tento formulář).

- Na adresu: Felibaby GmbH, Oppenhoffallee 143, 52066 Cáchy, info@felibaby.com, tel.: +49 (0) 151 618 466 36.

- Já/my (*) tímto ruším/rušíme smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírového sdělení)

- Datum (data)

(*) Nehodící se škrtněte.