Algemene Verkoopvoorwaarden

(met juridische informatie)

Inhoud:

1. toepassingsgebied

2. contractant/identiteit van de ondernemer, sluiting van het contract

3. taal van het contract, opslag van de tekst van het contract

4. leveringsvoorwaarden

5. betaling

6. eigendomsvoorbehoud

7. transportschade

8. garantie en waarborgen

9. aansprakelijkheid

10. geschillenbeslechting

11. herroepingsrecht


Verdere informatie


Disclaimer
Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle leveringen van Felibaby GmbH aan consumenten (§13 BGB). Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn of haar commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractuele partner/ identiteit van de ondernemer, totstandkoming van het contract

De koopovereenkomst wordt gesloten met Felibaby GmbH, directeur: Ivo Potthast, Oppenhoffallee 143, 52066 Aken, Tel: +49 (0) 151 618 466 36, Handelsregister: Arrondissementsrechtbank Aken HRB 14577.

De presentatie van de producten in de online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online-catalogus. U kunt onze producten aanvankelijk vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw gegevens te allen tijde voor het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiehulpmiddelen. Door te klikken op de bestelknop plaatst u een bindende bestelling voor de goederen in het winkelmandje. Een bevestiging van de ontvangst van uw bestelling wordt onmiddellijk na het verzenden van de bestelling per e-mail verstuurd.

Wanneer de overeenkomst met ons tot stand komt, hangt af van de door u gekozen betalingswijze:

Vooruitbetaling
Wij accepteren uw bestelling door u binnen twee dagen in een aparte e-mail een verklaring van acceptatie te sturen, waarin wij u onze bankgegevens verstrekken.

PayPal
In het kader van de betaalservice PayPal bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal-diensten. Na het plaatsen van uw bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen. Daarmee is het contract met ons afgesloten.

3. Taal van het contract, opslag van de contracttekst
De beschikbare talen voor het afsluiten van het contract zijn Duits, Engels en Frans.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail toe. U kunt de AV ook altijd hier op deze pagina bekijken en downloaden. In onze klantenlogin kunt u uw bestellingen uit het verleden bekijken.

4. Leveringsvoorwaarden

De verzendkosten worden toegevoegd aan de aangegeven productprijzen. Meer informatie over de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen.

Wij leveren alleen per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. Betaling

De volgende betalingsmogelijkheden zijn beschikbaar in onze winkel:

Vooruitbetaling
Als u kiest voor vooruitbetaling, sturen wij u in een aparte e-mail onze bankgegevens en leveren wij de goederen na ontvangst van de betaling.

PayPal
In het kader van de PayPal-betaalservice bieden wij u verschillende betaalmethoden aan als PayPal-diensten. U wordt doorverwezen naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren, het gebruik van uw gegevens door PayPal en de betalingsopdracht aan PayPal bevestigen.

Als u de betalingsmethode PayPal hebt gekozen, moet u daar geregistreerd zijn of u eerst registreren en u met uw toegangsgegevens legitimeren om het factuurbedrag te kunnen betalen. De betalingstransactie wordt direct na bevestiging van de betalingsopdracht automatisch door PayPal uitgevoerd. Verdere instructies ontvangt u tijdens het bestelproces.

Als u voor de betaalmethode creditcard heeft gekozen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te betalen. De betalingstransactie wordt door uw creditcardmaatschappij op verzoek van PayPal direct na bevestiging van de betaalopdracht en na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder uitgevoerd en uw kaart wordt belast. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Als u voor de betaalmethode met automatische incasso hebt gekozen, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te betalen. Door de betalingsopdracht te bevestigen, geeft u PayPal een machtiging voor automatische incasso. PayPal informeert u over de datum van de incasso (zogenaamde prenotificatie). Door direct na de bevestiging van de betaalopdracht de machtiging in te dienen, verzoekt PayPal haar bank de betalingstransactie in gang te zetten. De betalingstransactie wordt uitgevoerd en uw rekening wordt gedebiteerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Als u hebt gekozen voor de betaalmethode factuur, hoeft u niet bij PayPal geregistreerd te zijn om het factuurbedrag te betalen. Na een succesvolle adres- en kredietcontrole en indiening van de bestelling wijzen wij onze vordering toe aan PayPal. In dit geval kunt u bij PayPal alleen met schuldbevrijdende werking betalen. Voor de betalingsverwerking via PayPal gelden - naast onze AV - de AV en het privacybeleid van PayPal. Verdere informatie en de volledige PayPal-voorwaarden voor aankoop op rekening vindt u hier: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pui-terms?locale.x=de_DE.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling is ontvangen.

7. Transportschade

Indien goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, dient u zo spoedig mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Het niet indienen van een klacht of het niet contact opnemen met ons heeft geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

8. Garantie en waarborgen

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht inzake aansprakelijkheid voor gebreken.
De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan gebruikte goederen bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen.
De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijn gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers is veroorzaakt

    in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

    in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bij bedrog,

    bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)

    in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen, of

    voor zover het toepassingsgebied van de wet op de productaansprakelijkheid wordt geopend.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun precieze voorwaarden vindt u telkens bij het product en op speciale informatiepagina's in de online-shop.

9. Aansprakelijkheid

Voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk

    in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,

    bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,

    in geval van garantiebeloften, voor zover overeengekomen, of

    voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende vertegenwoordigers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is. Voor het overige zijn schadeclaims uitgesloten.

10. Geschillenbeslechting
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat hier http://ec.europa.eu/consumers/odr/ te vinden is.
Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


11. Herroepingsrecht


Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Felibaby GmbH, Oppenhoffallee 143, 52066 Aachen, info@felibaby.com, Telefoon: +49 (0) 151 618 466 36) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief of e-mail per post) op de hoogte brengen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van deze overeenkomst heeft meegedeeld, aan ons of aan Felibaby GmbH, c./o. Beta Service GmbH, c./o. Schoeller Industrielogistik, Jülicher Str. 51, 52382 Niederzier, Duitsland terug te sturen of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Indien u de overeenkomst wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

- Aan Felibaby GmbH, Oppenhoffallee 143, 52066 Aken, info@felibaby.com

- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van een papieren mededeling)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Disclaimer

Inhoud van het online aanbod
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan geen garantie worden gegeven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de opgenomen informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade, met uitzondering van schade aan leven, gezondheid en lichaam, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, is uitgesloten, voor zover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Felibaby Gmbh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.


Verwijzingen en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Felibaby Gmbh liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden indien Felibaby Gmbh kennis had van de inhoud en het voor haar technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen. Felibaby Gmbh verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gecreëerd, geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. Felibaby GmbH heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert Felibaby GmbH zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het aanmaken van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt zowel voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website als voor externe vermeldingen in door Felibaby GmbH opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.


Auteurs- en merkenrecht
Felibaby GmbH streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, zelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde, door Felibaby GmbH zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van Felibaby GmbH.


Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.